आ ‘ा’ की मात्रा वाले दो अक्षर के शब्द

आ की मात्र वाले 2 अक्षर के कुछ शब्द-

आमकामदामनामरामकानदान
पानमानशानगालजालदालबाल
थालसालखाललालहालबाग़नाग
सागरागआगरातसातहाथसाथ
हारकारतारपारचारचायगाय
रायआठसाठनावनाचचनामना
तनाहराभराडराधराकसाजरा

आ की मात्र वाले 2 अक्षर के कुछ शब्द-

कालाबालाजालामालातालानालालाला
खानागानानानातानादानाआनाजाना
राजाबाजामायाछायाकायासायालाया
छातामाताखातामामापापाचाचादादा
सादाआधाराधाबाधाताराधारासारा
खाराहारानाराचाटानाटाकाटापाटा
थापाकाकाभालाछापाआलानालागारा
 
Share This Post: